NYHED: Hent programfolderen for 18/19


Vedtægter for foreningen Ribe Musikhøjskole. 

§ 1.
Foreningens navn er Ribe Musikhøjskole med hjemsted i Esbjerg  kommune. 

§ 2.
Foreningens formål er at drive kursus- og undervisningsvirksomhed af enhver art i henhold til Folkeoplysningsloven og indenfor de musikalske fagområder i Esbjerg Kommune, samt at fremme udøvelsen og interessen for musiske aktiviteter. 

§ 3.
Foreningens formue består ved stiftelsen af de aktiver, som fremgår af vedhæftede åbningsstatus. 

§ 4.
Foreningens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, ved elevbetaling og ved frivillige bidrag. 

§ 5.
I foreningen, der skal bestå af mindst 10 medlemmer, optages alle lærere, kursusdeltagere tilknyttet foreningen eller andre personer med særlig interesse for foreningens arbejde, dog således at sidstnævnte gruppes medlemmer alene kan optages som medlemmer efter bestyrelsens bestemmelser og eventuel betaling af et årskontingent fastsat af bestyrelsen. Nægtelse af optagelse kan indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling til prøvelse ved simpel stemmeflerhed. 

§ 6.
Medlemskabet giver ikke ret til nogen del af foreningens formue, men giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme.

I forhold til tredjemand hæfter foreningen alene med sin formue. Medlemmerne har intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser. 

§ 7.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og vælger blandt foreningens medlemmer foreningens bestyrelse. 

§ 8.
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel og med mindst følgende punkter:

1. Bestyrelsen aflægger beretning.

2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

3. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår.

4. a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. .

     b. Valg af en suppleant for ét år.

     c. Valg af revisor for et år.

     d. Valg af revisorsuppleant for et år 

5. Indkomne forslag. Forslag skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Eventuelt 

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes efter at enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Ved indkaldelse gælder reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

§ 10.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat.

Referatet lægges på Musikhøjskolens hjemmeside.  

§ 11.
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af formand, samt 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 og 3 årligt – første gang med 2 efter lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted. 

Foreningen tegnes af formanden (i dennes fravær kassereren i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen). Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves dog underskrift af mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formand eller  kasserer.

Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden. 

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heraf formand eller kasserer, er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens og i dennes fravær  kassererens stemme udslaget. 

Ansatte i foreningen kan ikke have flertal i bestyrelsen. 

Den daglige leder og en repræsentant for lærerne kan uden stemmeret deltage i møderne. Bestyrelsen kan dog beslutte at lade andre deltage i møderne og at afholde møder, hvori der kun deltager medlemmer. 

For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke i øvrigt personligt for foreningens gæld.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorarer af foreningens midler. 

Bestyrelsen varetager i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med nærværende vedtægter. Bestyrelsen har ansvaret for at give Esbjerg Kommune meddelelse om foreningens nedlæggelse.

Endvidere har bestyrelsen i så tilfælde ansvaret for bevarelsen af foreningens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af foreningens nedlæggelse foretages efter loven samt for, at foreningens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom, jfr. nedenfor. 

Over det på bestyrelsesmøderne passerede og evt. vedtagne føres et referat, der efter hvert møde udsendes til bestyrelsen. 

§ 12.
Hvert år inden den 1. marts skal den af bestyrelsen valgte ansvarlige regnskabsfører udarbejde driftsregnskab og status for institutionen. 

Regnskabet skal forsynes med underskrift og revisorpåtegning af den af generalforsamlingen valgte revisor. Det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsens formand til forelæggelse og godkendelse på den førstkommende ordinære generalforsamling

Bestyrelsen udarbejder hvert år til forelæggelse på den ordinære generalforsamling et budget for det følgende regnskabsår. 

§ 13.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 14.
Bestyrelsen ansætter en daglig leder. 

Den daglige leder har den daglige ledelse og det pædagogiske ansvar og er endvidere ansvarlig overfor bestyrelsen i økonomiske spørgsmål.

Den daglige leder ansætter og afskediger lærere og andet fornødent personale. Ansættelsesaftalerne for lærere og funktionærer skal godkendes af bestyrelsen. 

§ 15.
Esbjerg Kommune skal godkende Musikhøjskolens vedtægter.

§ 16. 
Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages, når de vedtages på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst to tredjedel af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal for en vedtægtsændring på en generalforsamling, hvor en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til ny generalforsamling.

Hvis to tredjedele af de afgivne stemmer på denne generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 

§ 17.
Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte foreningens drift, kan foreningens opløsning vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

Denne generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.  For forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan træffes, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til almene kulturelle formål i Ribe i henhold til generalforsamlingens indstilling. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den. 16. april 1986 og ændret på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2007, og den 8.april 2008.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 13. april  2011

 

Peder C. Moesgaard 

Formand

Karen Blom

     Sign.

Karen Tougaard

         Sign.

Tonny Westergaard

           Sign.

Daniel Danielsen

        Sign.

Ribe Musikhøjskole, Esbjerg Kommune