NYHED: Hent programfolderen for 18/19


Referat af ordinær generalforsamling i Ribe Musikhøjskole 
den 6/4 2017

1. Valg af dirigent: Bente Westergaard blev valgt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning

Formandens beretning:

I dag er vi kommet til den 30. generalforsamling og afslutning i Ribe Musikhøjskole.

Det er da godt gået, synes jeg.

Tak, fordi I er mødt op, og fordi I har deltaget i denne sæson. Jeg glæder mig til at høre det, I vil spille og synge i aften.

Igen en stor tak til vore lærere, som sæsonen igennem på professionel vis har knoklet med os amatører.

I den 30. sæson blev der ikke oprettet helt så mange hold, som vi havde lagt op til. Men trods det har det været en god sæson med et pænt deltagerantal.

Ribekoret havde i forrige sæson store lokaleproblemer. De er nu løst ved at koret har fået mulighed for at bruge lærerværelset på Vittenbergskolen, som nu hedder noget helt andet-. Vi er glade og taknemmelige for, at vi fik denne løsning.

Koret har også fået ny korleder, nemlig Cathrine Støvring Preussler. Jeg er glad for at byde dig velkommen her i aften og ser hen til at høre resultatet af dit arbejde med koret.

I denne sæson havde vi igen en vellykket debataften. Temaet var Jeppe Aakjær i ord og toner. Det foregik på Brorsonsminde, og jeg tror, vi har fundet en god model med fællesspisning inden selve programmet løber af stabelen. Jeg vil gerne takke Lise Frederiksen for, at det kan lade sig gøre.

Og jeg vil gerne takke dig, Kirsten for det store arbejde, du har gjort for at få debataftenen arrangeret og ikke mindst for at få det godkendt af kommunen.

Musikhøjskolens økonomi er stabil. Det vil Niels fortælle mere om.

Dog sker der en ændring i kommunens tilskud, idet man har fjernet det ekstra tilskud til personer over 65 år. I bestyrelsen har vi besluttet, at der skal være ens pris for alle i koret og for alle øvrige deltagere. Det kommer Niels ind på.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde, ikke mindst Niels, som har arbejdet med regnskabet.

Også en særlig tak til dig, Jesper. For 4 år siden spurgte jeg dig, om du ville stille op til bestyrelses. Du var ikke længe om at sige ja. Og du sagde også ja til at blive sekretær. Du har nu valgt ikke at genopstille. Det er vi kede af, men må affinde os med det. Du har været en god arbejdskraft i bestyrelsen og har deltaget i diskussionerne med energi, smittet af din glæde over at Musikhøjskolen eksisterer.

Til sidst igen en tak til dig, Kirsten for dit store og engagerede arbejde med at give Ribe Musikhøjskole liv. Det er dig, der blandt meget andet sørger for, at vi har lærere til at undervise os, og at vi har lokaler at være i. Tak for det gode, behagelige  og effektive samarbejde vi, bestyrelsen har med dig.

Du skal rejse i morgen, så blomsterne må du selv købe for dette gavekort, når du kommer hjem.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Niels Vad

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår:

Det kommunale tilskud til elever over 65 år falder bort. Bestyrelsen har beregnet en ens pris for alle og har besluttet at bruge af kassebeholdningen til nedsættelse af elevbetalingen, som derfor for næste sæson bliver kr. 800,- for korsangere og kr. 1700,- for øvrige elever.

5. Valg

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lis Andersen blev genvalgt,

Jørgen Mathiesen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

 b. Valg af bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen havde ikke nogen forslag, og der var ingen forslag fra forsamlingen.

Formanden opfordrede indtrængende medlemmerne at stille op til næste år.

c. Valg af revisor: Kaare Brink blev valgt

Revisorsuppleant: Lykke Østergaard blev valgt.

Indkomne forslag: Ingen

 Eventuelt: Intet

Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

 Dirigenten takkede for god ro og orden og modtog blomster fra bestyrelsen.

 Ref. Karen T.

Ribe Musikhøjskole, Esbjerg Kommune